หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต (Chief Production)

รับมอบแผนงานเพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้

ความรับผิดชอบ

 • รับมอบหมายงานการผลิตจากผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต และปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ควบคุมและติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการตามแผนงาน P-D-C-A
 • ติดตามความคืบหน้าของงาน รายงานปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินการแก้ไข
 • สอนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามคู่มือการทำงาน (WI)อย่างเคร่งครัด
 • ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และประกาศของบริษัท รวมทั้งการตรงต่อเวลา
 • ตรวจสอบความคืบหน้าของ KPIและดำเนินมาตรการแก้ไข
 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม Productivity ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
 • จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
 • ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมความปลอดภัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานใหม่
 • ร่วมมือกับหน่วยงานคุณภาพและหน่วยงานวิศวกรรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีการผลิต หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
-ประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office
-ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ด้านระบบการจัดการคุณภาพ IATF16949
-ประสบการณ์การปรับปรุงสายงานการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย

 

ชื่อไม่ถูกต้อง
Please insert valid Captcha code

เมื่อคลิกที่ปุ่มส่งด้านล่างถือว่าคุณยินยอมให้ Sunstar รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาเยี่ยมชมหน้าความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม