นโยบายคุ้มครองข้อมูลของ SUNSTAR Suisse SA

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 พ.ค. 2565

ข้อมูลที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้แจงข้อมูลในการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย SUNSTAR Suisse SA (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “SUNSTAR” “เรา” หรือ “พวกเรา”) และสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ข้อมูลที่จะได้รับการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับบริการที่ขอหรือตกลง และสำหรับส่วนท้ายของประกาศนี้จะเป็นคุกกี้และเทคโนโลยีที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราและตัวเลือกของคุณ

ในบางกรณี เช่น หากคุณติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ของ SUNSTAR โดยตรง หน่วยงานดังกล่าวจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณ และทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมในการให้บริการแก่คุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลนี้ โปรดดูได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงาน SUNSTAR ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำติชม ข้อคิดเห็น หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราได้ที่:

SUNSTAR Suisse SA
Route de Pallatex 15
1163 Etoy
Switzerland

privacy@ch.sunstar.com

ผู้แทนสหภาพยุโรปตามมาตรา 27 ของ GDPR

SUNSTAR Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
79677 Schönau im Schwarzwald
Germany

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

ปกติแล้วจะไม่ต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เรานอกเสียจากมีความจำเป็นตามแต่ละกรณีไป เช่น ต้องปฏิบัติตามสัญญา ส่งข้อความสื่อสาร หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิค แบบฟอร์มออนไลน์ทุกชิ้นจะระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตาม สัญญาหรือการดำเนินการเฉพาะตามที่ได้ร้องขอไว้

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณโดยตรง เราจะประมวลผลภายใต้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับคุณ และนอกจาก ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณโดยตรงแล้ว เรายังได้รับและประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณหรือข้อมูลที่บริษัทอื่นในเครือ SUNSTAR Group หรือบุคคลที่สามส่งให้เราอีกด้วย โดยมีเจตนาเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับและภาระผูกพันตามสัญญาของเรา ตลอดจนปรับปรุง ขยาย และทำการตลาดข้อเสนอบริการของเราได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ บุคคลที่สามดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการงานอีเวนท์ที่รวบรวมข้อมูลคุณในนามของเรา หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราตามบริบทในสถานการณ์ต่างๆ กัน

ต่อไปนี้คือประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล

วัตถุประสงค์การประมวลผลและข้อกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา

ข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้คุณ (รวมถึงการมอบผ่านทางแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ เช่น Amazon) และบริการเสริมที่เกี่ยวข้องให้คุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำสัญญากับคุณ หลักๆ แล้วลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประมวลผลข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะตามที่ร้องขอ รวมถึงว่าคุณซื้อโดยตรงกับเรา หรือซื้อผ่านผู้ขายรายอื่น (เช่น Amazon) ด้วย

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ SUNSTAR รวมถึงบุคคลที่สาม

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตามกฎหมายทั้งของเราและบุคคลที่สาม เรายังได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังนี้

ผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราในสถานการณ์เหล่านี้ ได้แก่ การลดและการจัดการความเสี่ยง การบังคับใช้สิทธิของเรา การดำเนินกระบวนการทางธุรกิจและการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ตามความยินยอมของคุณ

หากคุณให้ความยินยอม จะถือว่าเราได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่คุณยินยอมดังกล่าว คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมไม่มีผลย้อนหลังกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในครั้งก่อน

โดยทั่วไปแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในการส่งจดหมายข่าวถึงคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของจดหมายข่าวทุกฉบับหรือติดต่อเราตามรายละเอียดข้างต้น

ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ผลประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์สำคัญ

เราต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านกฎระเบียบทั้งในระดับประเทศและระดับโลก กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เราต้องดำเนินการประมวลผลสิ่งต่างๆ นอกจากนี้แล้วเรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์พิเศษด้วยหากการประมวลผลนั้นจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์อันสำคัญยิ่งของคุณหรือบุคคลอื่น และเรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยหากจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ

ประเภทของผู้ประมวลผลข้อมูล

SUNSTAR ถือว่าการคุ้มครองข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จะมีแค่พนักงานของ SUNSTAR เท่านั้น โดยเป็นผู้ที่ต้องเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและสัญญาของ SUNSTAR ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ร้องขอ และดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของเราได้ สำหรับกรณีนี้ข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการและผู้รับเหมาช่วงตามคำแนะนำ ของเราเหมือนกันในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำของเรา โดยบริการของบริษัทดังกล่าวประกอบด้วยไอที การสื่อสาร การให้คำปรึกษา รวมทั้งการจัดจำหน่ายและบริการด้านการตลาด ผู้ประมวลแต่ละรายล้วนแล้วแต่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี และมีการลงนามสัญญาประมวลผลข้อมูลระหว่าง SUNSTAR และผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งได้กล่าวถึงมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่สำคัญและเป็นไปตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปนี้คือรายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณอาศัยอยู่ในเขต EEA เราจะถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่นอกเขตดังกล่าวตามข้อกำหนดของ GDPR

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขต EEA จะดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขบางข้อเท่านั้น (บทที่ 5 ของ GDPR) โดยพื้นฐานแล้วการประมวลผลข้อมูลจะต้องสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศที่มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้จะมีการถ่ายโอนข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อในประเทศผู้รับมีระดับการป้องกันที่เพียงพอแล้วเท่านั้น โดยมาตรการดังกล่าวจะต้องอ้างอิงจากรายชื่อประเทศที่มีการคุ้มครองในระดับเพียงพอที่คณะกรรมาธิการยุโรป (มาตรา 45 ของ GDPR) ประกาศและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ รวมถึงการคุ้มครองที่เหมาะสม (มาตรา 46 ของ GDPR) กฎข้อบังคับองค์กรที่มีผลผูกพัน (มาตรา 47 ของ GDPR) หรือจรรยาบรรณ (มาตรา 40 ของ GDPR) และขั้นตอนการรับรองด้วย ก่อนการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ SUNSTAR จะตรวจสอบเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อให้การคุ้มครองอยู่ในระดับที่เพียงพอ หากคุณมีข้อสงสัยในการถ่ายโอน โปรดติดต่อเราตามช่องทางด้านบนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีเว็บไซต์อื่นๆ จะได้รับการประมวลผลภายใน EEA เป็นหลัก ในบางกรณีข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปที่สหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบเทคโนโลยีนั้นๆ และตัวเลือกของคุณในแพลตฟอร์มจัดการคำยินยอมของเรา

สหรัฐอเมริกาได้รับการประเมินโดยศาลยุติธรรมแห่งยุโรปว่าเป็นประเทศที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลไม่เพียงพอตามมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป และมีความเสี่ยงที่ข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผลโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ ในการควบคุมและตรวจสอบโดยที่ไม่มีแม้แต่มาตรการแก้ไขด้วยซ้ำ หากคุณปฏิเสธคู่ค้าดังกล่าวนี้ จะไม่มีการส่งข้อมูลดังที่ได้กล่าวข้างต้น หากคุณยอมรับคุกกี้จากผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาดังกล่าวนี้ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมตามมาตรา 49 ย่อหน้า 1 วรรค 1 ข้อ ฉ. ของ GDPR ที่บังคับใช้กับการถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณในสหรัฐอเมริกา ก่อนถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ SUNSTAR จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมที่เหมาะสม เช่น สัญญาตามข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปเพื่อให้มีการป้องกันในระดับที่เพียงพอ หากคุณมีข้อสงสัยในการถ่ายโอน โปรดติดต่อเราตามช่องทางด้านบนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาจัดเก็บ

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือตามสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายได้

ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล หากข้อมูลนั้นๆ ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว เรามีหน้าที่ลบหรือปกปิดตัวตนของข้อมูลนั้น เว้นแต่จะต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาที่กำหนดอีกภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บที่กฎหมายบังคับไว้

ในสวิตเซอร์แลนด์โดยทั่วไปแล้วข้อมูลในสัญญาของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีนับจากวันที่สร้างหากเป็นไปตามข้อกำหนดในการเก็บรักษาเอกสารทางธุรกิจของกฎหมายภาระผูกพันของสวิตเซอร์แลนด์ คุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะได้รับ การประมวลผลในระยะเวลาที่สั้นกว่าหลายเท่า สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุกกี้และเทคโนโลยีในส่วนท้ายเอกสาร

สิทธิของคุณ

สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะบุคคลในเขต EEA มีดังต่อไปนี้ (มาตรา 13 ถึง 22 ของ GDPR)

หากเกิดการละเมิด GDPR ขึ้น คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสมาชิกที่คุณพำนัก สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ที่ต้องสงสัยว่ามีการละเมิด (มาตรา 77 ของ GDPR) สิทธิในการอุทธรณ์นี้ไม่กระทบต่อการเยียวยาทางปกครอง หรือการพิจารณาคดีอื่นๆ

โปรดทราบว่าการใช้สิทธิ์ดังกล่าวในบางข้ออาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการคุณได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนิน การดังกล่าว ในกรณีอื่นๆ อาจทำให้เราให้บริการที่อิงจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แทนได้ ซึ่งอาจหมายความว่าบริการดังกล่าวนี้ จะไม่ตรงกับความต้องการของคุณ

SUNSTAR Suisse SA ไม่ได้ดำเนินการตัดสินใจอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 ของ GDPR

หากคุณไม่ได้อยู่ในเขต EEA มาตรา 8 ของ DSG จะควบคุมสิทธิ์ของคุณในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมวลผล

จดหมายข่าว/อีเมลทางการตลาด

เราใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ว่าการติดต่อจะเป็นในช่องทางใด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของการส่งอีเมลการตลาดให้ว่าที่ลูกค้านั้นขึ้นเป็นไปตามมาตรา 6 (1) ข้อ ฉ. ของ GDPR คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ได้ตลอดเวลาโดยที่การประมวลผลที่กำลังดำเนินการจนถึงขั้นตอนการเพิกถอนความยินยอมนั้นไม่เกิดผลกระทบต่อความถูกกฎหมาย คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดได้ ตลอดเวลาโดยใช้ลิงก์ที่เกี่ยวข้องในอีเมลหรือแจ้งให้เราทราบ จากนั้นที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกลบออกจากรายชื่อผู้รับข่าวสาร

หากคุณลงทะเบียนขอรับอีเมลทางการตลาด เราจะบันทึกและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ทางด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประมวลผลนี้ คือ การใช้งานกระบวนการที่เรียกว่าการตกลงในสองขั้นตอนซึ่งเป็นการเลือกรับอีเมล ทางการตลาดโดยสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าหลังจากส่งข้อมูลต่างๆ ของคุณแล้ว เราจะส่งอีเมลไปหาคุณตามที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้ และขอให้คุณยืนยันในอีเมลฉบับนี้ว่าคุณต้องการรับอีเมลทางการตลาดจริง หากไม่มีการยืนยันการลงทะเบียนจากคุณ ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกไป

หลังจากการยืนยันโดยคุณ เราจะจัดเก็บไอพีของคุณและเวลาที่คุณทำการยืนยันไว้ จุดประสงค์คือเพื่อพิสูจน์การลงทะเบียนบอกรับอีเมลทางการตลาดของคุณ และหากจำเป็นก็จะรวมถึงการตรวจจับและป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิดอีกด้วย โดยหลักการทางข้อกฎหมายของการประมวลผลนี้คือภาระผูกพันด้านกฎหมายของเราเกี่ยวกับการยินยอมด้านเอกสาร

ลูกค้าปัจจุบัน

หลังจากการซื้อสินค้าหรือบริการ เราอาจส่งอีเมลด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันให้คุณ การประมวลผลข้อมูลนี้เป็นไปตามผลประโยชน์ของเราในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 6 (1) ข้อ ฉ. ของ GDPR)

การวิเคราะห์จดหมายข่าว

ในอีเมลทางการตลาดของ SUNSTAR มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าการติดตามจดหมายข่าว นั่นคือมีการบันทึกและจัดเก็บการตอบรับของผู้รับ (การเปิดจดหมาย การคลิกลิงก์ข้อความและรูปภาพ การดาวน์โหลดรูปภาพด้วยโปรแกรมอีเมล)

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลนี้คือการปรับปรุงคุณภาพอีเมลและพัฒนาประสิทธิภาพข้อเสนอของเรา ข้อกฎหมายที่รองรับการประมวลผลนี้คือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามมาตรา 6 (1) ข้อ ฉ. ของ GDPR เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นให้แก่ผู้รับและสามารถลบผู้ที่ไม่สนใจรับออกจากรายชื่อได้

เราจะไม่ใช้การติดตามนี้หากคุณตั้งค่าเริ่มต้นให้ปิดการแสดงภาพในโปรแกรมอ่านอีเมลของคุณ ในกรณีนี้จดหมายข่าวจะไม่แสดงข้อมูลใดๆ เลย และคุณอาจใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดไม่ได้ แต่ทันทีที่คุณเปิดรูปภาพขึ้น การติดตามดังกล่าวจะเริ่มทำงานทันที

เพิกถอนความยินยอมหรือคัดค้าน

คุณสามารถคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้และยกเลิกการบอกรับอีเมลทางการตลาดโดยตรงของเราได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลพร้อมคำขอยกเลิกของคุณไปที่ privacy@ch.sunstar.com หรือแค่คลิกลิงก์ยกเลิกบอกรับที่ด้านล่างอีเมลทางการตลาดทุกฉบับ

การสั่งซื้อบนเว็บอเมซอน

เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้า เราใช้พันธมิตรจัดส่งสินค้าภายนอกและผู้ให้บริการรายอื่น เราให้ชื่อและที่อยู่จัดส่งของคุณเพื่อการจัดส่งสินค้าตามมาตรา 6 (1) ข้อ ข. GDPR ไปยังบริษัทขนส่งที่เราเป็นผู้คัดเลือก

หมายเหตุถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของ Amazon

นโยบายคุ้มครองข้อมูลของ Amazon ได้อธิบายคุณได้ทราบถึงการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเรียบร้อยแล้ว และทาง Amazon ได้รับความยินยอมที่จำเป็นต่อการดำเนินการนี้จากการลงทะเบียนของคุณแล้วด้วย เราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ Amazon ได้ให้ไว้ และทาง Amazon ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Amazon ส่งมานี้เราจะจัดเก็บและประมวลผลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้

แพลตฟอร์ม Amazon มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มตนเองที่อยู่นอกเหนือการประมวลผลข้อมูลที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ ซึ่งรวมไปถึงวิธีการชำระเงินในเว็บไซต์ Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Amazon โปรดอ่านได้จากประกาศความเป็นส่วนตัวของ Amazon ที่ลิ้งค์นี้ www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8\&nodeId=201909010\&ref\_=footer\_privacy

ฉบับแก้ไข & หมายเหตุทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ ฉบับปัจจุบันของเอกสารฉบับนี้คือฉบับที่มีผลบังคับใช้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sunstar สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียฉบับนี้เป็นส่วนที่บังคับใช้เพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลของ Sunstar โดยบังคับใช้โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยว ผู้ใช้ และผู้ใดก็ตามที่พักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้บริโภค หรือ คุณ) เราใช้นโยบายนี้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี 2018 (California Consumer Privacy Act – CCPA) และคำศัพท์เฉพาะใน CCPA มีความหมายเดียวกันกับนโยบายฉบับนี้

ข้อมูลที่ Sunstar รวบรวม

sunstar.com, sunstar-engineering.com, sunstar-foundation.org, เว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไซต์”) รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึง เกี่ยวกับ อธิบาย อ้างอิง มีความสามารถในการเชื่อมโยงกับ หรืออาจเชื่อมโยงได้อย่างสมเหตุ สมผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้บริโภคหรืออุปกรณ์เฉพาะ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือกล่าวโดยละเอียดก็คือไซต์ได้รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้จากผู้บริโภคในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:

หมวดหมู่
ตัวอย่าง
รวบรวมหรือไม่
ก. ตัวระบุตัวตน
ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ตัวระบุส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุออนไลน์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือตัวระบุอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ใช่
ข. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏ ในกฎหมายว่าด้วยประวัติลูกค้าของรัฐแคลิฟอร์เนีย (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
ชื่อ ลายเซ็น หมายเลขประกันสังคม ลักษณะทางกายภาพหรือรูปพรรณสันฐาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย การศึกษา การจ้างงาน ประวัติการจ้างงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลข บัตรเดบิต หมายเลขบัตรหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลประกันสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อในหมวดหมู่นี้อาจซ้ำกับหมวดหมู่อื่นได้
ใช่
ค. ลักษณะการจัดประเภทที่ได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐ แคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายรัฐบาลกลาง
อายุ (40 ปีขึ้นไป) เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ เชื้อชาติโดยกำเนิด สัญชาติ ศาสนาหรือลัทธิ สถานภาพการสมรส โรคประจำตัว ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ เพศ (รวมถึงเพศภาวะ อัตลักษณ์ ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การตั้งครรภ์หรือ การคลอดบุตร และโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้อง) รสนิยมทางเพศ สถานะทางทหาร หรือทหารผ่านศึก ข้อมูลทางพันธุกรรม (รวมถึงข้อมูลทาง พันธุกรรมของครอบครัวด้วย)
ไม่ใช่
ง. ข้อมูลทางการค้า
บันทึกข้อมูลทรัพย์สินส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา หรือประวัติหรือแนวโน้มการซื้อหรือบริโภคอื่นๆ
ใช่
จ. ข้อมูลไบโอเมทริกซ์
ลักษณะทางพันธุกรรม สรีรวิทยา พฤติกรรม และชีวภาพ หรือรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการดึงแม่แบบหรือตัวระบุอื่นๆ หรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า และรอยพิมพ์เสียง การสแกนม่านตาหรือเรตินา การกดแป้นพิมพ์ ท่าทางการเดิน หรือรูปแบบทางกายภาพอื่นๆ และข้อมูลการนอนหลับ สุขภาพ หรือการออกกำลังกาย
ไม่ใช่
ฉ. อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน
ประวัติการเรียกดู ประวัติการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของ ผู้บริโภคกับเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือโฆษณา
ใช่
ช. ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งทางกายภาพ หรือการเคลื่อนไหว
ใช่
ซ. ข้อมูลด้านประสาทสัมผัส
ข้อมูลแบบเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ ความร้อน รับกลิ่น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ไม่
ฌ. ข้อมูลทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวกับงาน
ประวัติการทำงานหรือการประเมินผลการทำงานปัจจุบันหรือของเก่า
ใช่
ญ. ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ (ตามพระราชบัญญัติสิทธิการศึกษาของครอบครัวและความเป็นส่วนตัว (20 U.S.C. Section 1232g, 34 CFR Part 99))
บันทึกข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนที่สถาบัน การศึกษาหรือบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่แทนดูแล เช่น คะแนน ระเบียนผลการเรียน รายชื่อชั้นเรียน ตารางเรียนของนักเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน ข้อมูลทางการเงินของนักเรียน หรือบันทึกโทษวินัยของนักเรียน
ไม่
ฎ. การอนุมานที่อาศัยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
ข้อมูลที่สะท้อนถึงความชอบรายบุคคล ลักษณะ แนวโน้มจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม เจตคติ สติปัญญา ความสามารถ และ ความถนัด
ไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้างต้นที่ Sunstar ได้รับนั้นมาจากแหล่งในประเภทดังต่อไปนี้:

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Sunstar อาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้

Sunstar จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดใดๆ เพิ่มเติมอีก หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่เข้ากันโดยมิได้แจ้งให้คุณทราบก่อน

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

Sunstar อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ จะต้องมีการทำสัญญาที่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และกำหนดให้ผู้รับต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นความลับและห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญา

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกประกอบด้วยกลุ่มคนดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Sunstar ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่บุคคลตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมวดหมู่ ก: ตัวระบุตัวตน

หมวดหมู่ ข: หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยประวัติลูกค้าของรัฐแคลิฟอร์เนีย

หมวดหมู่ ค: ลักษณะการจัดประเภทที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายรัฐบาลกลาง

หมวดหมู่ ง: ข้อมูลทางการค้า

หมวดหมู่ จ: อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน

หมวดหมู่ ฉ: ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

การขายข้อมูลส่วนบุคคล

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Sunstar ไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูลและสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ขอให้ Sunstar เปิดเผยข้อมูลการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ของคุณแล้ว (ดูการใช้สิทธิ์การเข้าถึง การโอนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการลบ) เราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ

สิทธิ์ในการลบ

ข้อยกเว้นในบางกรณีกำหนดให้คุณมีสิทธิ์ขอให้ Sunstar ลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณที่เราได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้ เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ของคุณแล้ว (ดูการใช้สิทธิ์การเข้าถึง การโอนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการลบ) เราจะลบ (และสั่งให้ผู้ให้บริการของเราลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น

เราอาจปฏิเสธคำขอลบของคุณ หากการเก็บรักษาข้อมูลจำเป็นกับเราหรือผู้ให้บริการของเราในกรณีต่อไปนี้

การใช้สิทธิของคุณ

หากใช้สิทธิ์การเข้าถึง การโอนย้ายข้อมูล และการลบข้อมูลข้างต้น โปรดส่งคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ไปตามที่อยู่นี้

SUNSTAR Suisse SA
Route de Pallatex 15
1163 Etoy
Switzerland

privacy@ch.sunstar.com

ผู้ที่ส่งคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้และเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีเพียงคุณหรือบุคคลที่ลงทะเบียนกับเลขาธิการ รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคุณอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณเท่านั้น คำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ในนามของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็สามารถยื่นได้เช่นกัน

ภายในรอบเวลา 12 เดือน คุณสามารถส่งคำของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้สำหรับการเข้าถึงหรือการโอนย้ายข้อมูลได้สองครั้งเท่านั้น โดยคำขอผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้จะต้องมีลักษณะดังนี้

เราไม่สามารถตอบกลับคำขอของคุณหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณได้ หากไม่อาจตรวจสอบตัวตนหรืออำนาจของคุณ ในการร้องขอและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้

การร้องขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้นั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยการเปิดบัญชีกับเราเท่านั้น เพราะเราจะใช้เพียงแค่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ให้ไว้ในคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ในการยืนยันตัวตนของผู้ขอหรืออำนาจในการส่งคำขอ

การตอบกลับและรูปแบบ

เรามุ่งมั่นที่จะตอบกลับคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ภายในสี่สิบห้าวันหลังจากวันที่ได้รับ หากต้องการเวลามากกว่านี้ (สูงสุด 90 วัน) เราจะแจ้งเหตุผลและระยะเวลาเพิ่มเติมให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หากคุณมีบัญชีกับเรา เราจะส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่บัญชีนั้น แต่หากไม่มี เราจะส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่ว่าคุณได้เลือกช่องทางใดไว้

การเปิดเผยข้อมูลของเราจะย้อนหลังไปได้ 12 เดือนนับจากวันที่ในคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ ถ้าเป็นกรณีที่เราทำตามคำขอไม่ได้ คำตอบของเราจะระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับคำขอโอนย้ายข้อมูล เราจะกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้เลยในกรณีที่จะต้องส่งข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งโดยราบรื่น

เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการหรือตอบกลับคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ของคุณ เว้นแต่ในกรณีที่มีคำขอมากเกินไป ซ้ำซาก หรือไม่สมเหตุสมผลอย่างเห็นได้ชัด หากเราพิจารณาแล้วว่าคำขอนั้นควรมีค่าธรรมเนียมด้วย เราจะแจ้ง ให้คุณทราบว่าเหตุใดเราจึงตัดสินใจแบบนี้ และจะแจ้งราคาประมาณการให้คุณได้ทราบก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ

สิทธิ์ในการเลือกรับหรือปฏิเสธการขายข้อมูลของคุณ

หากคุณอายุ 16 ปีขึ้นไป คุณมีสิทธิ์สั่งให้เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา (“สิทธิ์ในการปฏิเสธ”) เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เราทราบโดยแน่ชัดว่ามีอายุน้อยกว่า 16 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุญาต(“สิทธิ์ในการเลือกรับ”) จากผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 16 ปี หรือพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 16 ปี ผู้บริโภคที่เลือกเข้าร่วมการขายข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธในภายหลังได้ทุกเมื่อ

การไม่เลือกปฏิบัติ

เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณใดๆ ทั้งสิ้นหากคุณขอใช้สิทธิ์ CCPA และหาก CCPA ไม่บัญญัติไว้ เราจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามภายใต้ CCPA เราอาจเสนอสิ่งจูงใจในรูปตัวเงินบางชนิดซึ่งอาจมีผลให้ราคา อัตรา หรือระดับคุณภาพแตกต่างออกไปได้ สิ่งจูงใจในรูปตัวเงินที่เราจะเสนอตาม CCPA นั้นจะสัมพันธ์ตามมูลค่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างสมเหตุสมผล และจะประกอบด้วยข้อกำหนดลายลักษณ์อักษรที่อธิบายรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญของสิ่งจูงใจนี้ การเข้าร่วมสิ่งจูงใจในรูปตัวเงินจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณก่อนและยังสามารถเพิกถอนได้ทุกเวลาอีกด้วย

สิทธิอื่นๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมาย “Shine the Light” ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา § 1798.83) อนุญาตให้ผู้ใช้ไซต์ ของเราที่พำนักอาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสามารถขอข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อบุคคล ที่สามตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบุคคลดังกล่าวได้ หากต้องการส่งคำขอที่ว่านี้ โปรดเขียนจดหมายหรืออีเมลมาหาเราได้ทาง

SUNSTAR Suisse SA
Route de Pallatex 15
1163 Etoy
Switzerland

privacy@ch.sunstar.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sunstar สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

Sunstar ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามดุลยพินิจของเราได้ทุกเมื่อ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศการใช้ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ไว้บนไซต์พร้อมทั้งแจ้งวันที่ที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายด้วย หากคุณใช้ไซต์ของเราต่อหลังจากมีประกาศการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

คุกกี้และเทคโนโลยีเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้พร้อมด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ มากมายในการให้บริการบนเว็บไซต์และทำการตลาดข้อเสนอของเรา ต่อไปจะเป็นคำอธิบายโดยละเอียดพร้อมทางเลือกให้คุณเลือกปฏิเสธได้อีกด้วย