เงื่อนไขการใช้งาน

เครื่องหมายการค้า

สิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าและโลโก้บนเว็บไซต์นี้ เป็นกรรมสิทธิ์หรือใช้ภายใต้ใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายของ Sunstar และ บริษัทในเครือ ห้ามใช้ข้อมูลข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sunstar และ บริษัทในเครือ

ลิขสิทธิ์

เอกสารในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับ Sunstar และบริษัทในเครือ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ซึ่ง Sunstar และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อมูลเหล่านี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เอกสารเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ สัญญาประเภทต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ ในเอกสารนี้ (รวมถึงการทำซ้ำ, ดัดแปลง, เผยแพร่, อัปโหลด, โพสต์, เผยแพร่ต่อสาธารณะ, ออกใบอนุญาต, ขาย, ตีพิมพ์ และอื่นๆ) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sunstar และบริษัทในเครือโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่การคัดลอกหรือดาวน์โหลดซึ่งได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่ตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารมีให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ภายนอก

เนื้อหาเว็บไซด์ของบุคคลที่สามที่ลิ้งก์เข้าหรือจากเว็บไซด์นี้ ถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมและความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม เว้นแต่เนื้อหาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือซันสตาร์ Sunstar และบริษัทในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ภายนอกหรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ซันสตาร์และบริษัทในเครือไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตลอดจนการ
ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและ/หรือความปลอดภัยของเนื้อหา ซันสตาร์และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงความไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ การเกิดปัญหาประเภทใดๆ บนเว็บไซต์นี้และการระงับ หรือหยุดการทำงานของเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจมีการ เปลี่ยนแปลงหรือลบ รวมทั้งการดำเนินการอาจถูกระงับหรือหยุดในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า